หน้าแรก

ความเป็นมา “สำนักงานโภชนาการ สวนจิตรลดา”

            14 สิงหาคม 2525 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงรับสั่งให้ท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ (คุณหญิงประไพ ศิวะโกเศศ) ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกโภชนวิทยาและโภชนบำบัด ในขณะนั้น ไปเข้าเฝ้าที่วังสวนจิตรลดาเป็นการด่วน ทรงโปรดเกล้าฯ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบจัดทำพระกระยาหารถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงประชวรพระนาภี ทรงให้จัดห้องติดกับห้องพระบรรทมของพระองค์ ดัดแปลงเป็นห้องเครื่องพร้อมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้แล้วเสร็จทันการจัดทำพระกระยาหาร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันรุ่งขึ้นคือวันที่ 15 สิงหาคม 2525 ทั้งนี้ องค์อุปนายิกาทรงมีพระประสงค์ที่จะทอดพระเนตร การจัดทำพระกระยาหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดทรงให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแพทย์ เพื่อให้การจัดทำพระกระยาหารถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสอดคล้องกับการรักษาของแพทย์ และเมื่อมีการตรวจพระโลหิตหรือผลการตรวจทางห้องทดลองมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้น แพทย์ประจำพระองค์จะแจ้งให้ทราบทุกครั้ง เพื่อให้การคิดคำนวณคุณค่าสารอาหารและการประกอบเครื่องเสวยเป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสมในการบำรุงรักษาพระพลานามัยให้ปกติสมบูรณ์ และเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระประชวรก็ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำเครื่องถวายด้วย การปฏิบัติงานเฉพาะกิจดังกล่าวคงดำเนินต่อมาตั้งแต่ 15 เมษายน 2525 – พ.ศ. 2529

โครงการจัดตั้ง “สำนักงานโภชนาการ” วังสวนจิตลดา โครงการในพระราชดำริ

          พ.ศ. 2530 โดยพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ที่ทรงมีความห่วงใยต่อองค์พระประมุขซึ่งมีพระชนมายุสูงขึ้นในการที่จะให้ใช้หลักโภชนาการและโภชนบำบัด เพื่อทนุบำรุงรักษาพระพลานามัยให้ปกติและสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีโครงการจัดตั้ง”สำนักงานโภชนาการ” โดยทรงเป็นเจ้าของโครงการและเป็นองค์ประธาน “สำนักงานโภชนาการ” ด้วยพระองค์เองในการเลือกสถานที่ ตลอดจนการเขียนแปลนสร้างอาคารหลังนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรและทรงช่วยดัดแปลงแก้ไขและทรงอนุมัติงบประมาณการจัดสร้างอาคารด้วยพระราชทรัพย์ เมื่ออาคาร “สำนักงานโภชนาการ” สร้างแล้วเสร็จ ได้ทูลเชิญสมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จมาทรงเจิมอาคาร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2530 และสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้เสด็จเปิดอาคาร “สำนักงานโภชนาการ” ในวันที่ 2 เมษายน 2530 ในวันนั้นทรงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในสมัยนั้น (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา) และแพทย์ประจำพระองค์ (นายแพทย์ดนัย สนิทวงศ์) มาร่วมประชุมและร่วมเสวยด้วย ทรงรับสั่งให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาฯ จัดหาบุคลากรทางด้านโภชนาการไปช่วยปฏิบัติงานโครงการในพระราชดำริด้วย ผู้อำนวยการการโรงพยาบาลจุฬาฯ ได้รับสนองพระราชโองการดังกล่าวดังนั้น จากการไปปฏิบัติงานในลักษณะงานเฉพาะกิจจึงได้ขยายเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะงานในโครงการในพระราชดำริ นับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2530 – พ.ศ. 2534

การปรับปรุงโครงการสร้างการบริหารงาน “สำนักงานโภชนาการ”

          เดือนกันยายน 2534 ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานของบุคลากรสภากาชาดไทย ที่โปรดเกล้าฯ ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ “สำนักโภชนาการ” วังสวนจิตลดา โดยมีบุคลกรของสำนักพระราชวังร่วมปฏิบัติงานด้วยนั้น สามารถดำเนินไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาด้วยดี ก็เนื่องด้วยองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเป็นเจ้าของโครงการและเป็นองค์ประธาน “สำนักงานโภชนาการ” ด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สภากาชาดไทยจึงได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงสายการบริหารงานฝ่ายบริการวิชาการ สำนักงานโภชนาการ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยทั้งหมด จัดระบบการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามสายงานการบริหาร มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกันเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกระดับ ได้ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ในฐานะเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย ที่วังสวนจิตรลดาเพื่อองค์พระประมุขและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นแนวทางส่งเสริมบุคลากรที่จะสืบทอดการไปถวายการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไปในอนาคต ด้วยจากการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน “สำนักงานโภชนาการ”  โครงการในพระราชดำริครั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 46/2535 ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานฝ่ายบริการวิชาการ “สำนักงานโภชนาการ” โครงการในพระราชดำริเป็นหน่วยงานหนึ่งของสภากาชาดไทย และขึ้นตรงต่อเลขาธิการ สภากาชาดไทย มีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทยโดยองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ทรงเป็นองค์ประธานของหน่วยงานนี้เช่นเดิมทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2535 เป็นต้นไป