หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภากาชาดไทย
สำนักงานจัดหารายได้
ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ
สำนักงานบริหาร
สำนักงานการคลัง
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกลาง
สำนักงานอาสากาชาด
สำนักงานยุวกาชาด
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
สำนักงานโภชนาการ วังสวนจิตรลดา
สำนักงานตรวจสอบ
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สำนักงานบริหารระบบกายภาพ
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สถานเสาวภา
ศูนย์ดวงตา
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน
สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย
The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies
ICRC